معرفی

مشخصات فردی

عباداله نادری

نام - نام خانوادگی : عباداله   نادری

پست الکترونیکی : e_naderi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک کاربردی- گرایش اتمی مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک کاربردی- فیزیک اتمی مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک ماده چگال - گرایش محاسباتی( Computational Condensed Matter)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشکاه پونا- هندوستان - Pune University-Pune- India

سوابق اجرایی

مدت 2 سال - حد فاصل سالهای 81 تا 83 - مدیریت گروه فیزیک را بعهده داشته ام



عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده فنی واحد تهران جنوب - گروه فیزیک

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-1

عباداله نادری
عباداله نادری

محل خدمت :
    دانشکده فنی واحد تهران جنوب - گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    مربی
^